Swedish Society of Gene and Cell Therapy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Constitution

Constitution

E-mail Print PDF

Stadgar för Svensk Förening för Gen- och Cellterapi

§ 1 Svensk Förening för Genterapi utgör en sammanslutning av vetenskapsmän och läkare verksamma inom området genterapi. Till medlem kan antagas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet

§ 2 Föreningens ändamål är att främja området genterapi vad avser forskning, utbildning och hälso- och sjukvård, samt avge utlåtanden i eller handlägga ärenden som hänskjutits till Föreningen av Svenska Läkaresällskapet eller myndigheter.
En målsättning är att ansöka om medlemskap som Sektion för Genterapi i Svenska Läkaresällskapet, samt därvid även ombesörja föredrag inom området genterapi vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen. Vid handläggningen av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av densamma. Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Medlem som önskar utträde ur Föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur Föreningen.

§ 4 Till hedersledamot kan Föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för genterapins utveckling.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av minst ordförande, som väljes för en mandatperiod på två år, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare och skattmästare. Den vetenskaplige sekreteraren och den facklige sekreteraren får ej vara samma person. Samtliga i styrelsen skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om sektionens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Vid styrelsemöte liksom vid föreningsmöte och årsmöte skall protokoll föras.

§ 7 Förslag till val som skall förrättas vid Föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre av föreningen valda medlemmar.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum under någon av månaderna april-juni på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år, om inträde i Svenska Läkaresällskapet beviljas, representant(er) i Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Vid årsmötet väljes valberedning. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.
Extra möte skall hållas när sektionsstyrelsen eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende

§ 9 Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.
Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande vid mötet

§ 10 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är medlem i Föreningen, äger tillträde till Föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i Föreningens beslut.
Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i §2, andra stycket.

§ 11 Om föreningen upplöses skall samtliga tillgångar och handlingar tillfalla Svenska Läkaresällskapet

§ 12 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.